Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o návrzích opatření  obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

o Vydání Národního plánu povodí Labe,  Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje,

které stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno   31.5.2021       Sejmuto  18.6.2021

Závěrečný účet a účetní závěrka obce Seninka za rok 2020

Obec Seninka zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku obce Seninka za rok 2020.

Závěrečný účet schválený

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020

rozvaha k 31.12.2020

příloha k 31.12.2020

výkaz F2-12 k 31.12.2020

inventarizační zpráva za rok 2020

Zpráva č. 263-2020-EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne 5.5.2021            Sejmuto   30.6.2022