Zlínský kraj poskytl obci dotaci na stavbu Prodloužení vodovodu Seninka

 

Projekt    Prodloužení vodovodu Seninka

Cílem projektu bylo protažení obecního vodovodu protlakem pod silnicí a potokem na  levý břeh potoka  od bytového domu č.p. 74   pod vlek. Stavba   vyřešila zásobování kvalitní pitnou vodou obyvatele v této části  obce, kteří  měli dlouhodobě  problém se  vodou, zejména v  minulých suchých letech.

Celková délka řešeného úseku činila 143 m. 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Termín realizace  :  duben – červenec                  2020

Celkové náklady projektu                              1 041 276  Kč

Zdroje financování :  Zlínský kraj

Dotační titul :   Výstavba a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů pro stávající zástavbu

Podporované opatření : 1.1. Podpora vodohospodářské infrastrukury

Financování :   Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3994/2020 STR na realizaci projektu RP01-20DT1/011 Prodloužení vodovodu – Seninka

Poskytnutá dotace                                                620 000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                 421 276 Kč

 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytl obci Seninka dotaci na pořízení lesní techniky

PGRLF, a.s. poskytl obci Seninka dotaci na pořízení

Projektu     :     Lesní technika

S podporou  Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.  obec pořídila novou lesní techniku :

Nový malotraktor VEGA Excelent   včetně příslušenství

Nový třístranně sklápěcí návěs ANS  včetně příslušenství

Celkové  uznatelné náklady na  pořízení  činily    687 000 Kč,

 z toho  přímá podpora  činila   50 % nákladů      343 500 Kč ,

na  zbývající  částka ( 50 %)                                      343 500 Kč

je hrazena formou  investičního  úvěru  podle Smlouvy č. 1958020521 z programu INVESTIČNÍ ÚVĚRY LESNICTVÍ     ze dne 13.2.2020.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obci dotaci

Na  Projekt

,, Rekonstrukce klubovny pro spolkovou činnost ‘‘

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 Výsledek obrázku pro logo EU

Náklady 464 675 Kč

Dotace bude 295 417 Kč

Z vlastních prostředků  obec dofinancuje částku   169 258 Kč.

Byla zde modernizována elektroinstalace,  vodo-topo, vyměněny dveře a  okna směrem do sálu, provedeno zazdění a bourání . Stavebně došlo ke spojení kuchyňky se skladem, opraveny omítky, vyměněna podlahová krytiny. Klubovna je nyní vybavena zařízením na promítání z diaprojektoru, internetu , …

 

Projekt – Chodníky pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka 2. etapa

Projekt

CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL SILNICE  III/5741 V OBCI SENINKA – 2. ETAPA

Cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/5741 v centru obce Seninka, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit chybějící komunikací pro pěší podél silniční komunikace. Zajistí zvýšenou bezpečnost chodců, umožní bezbariérový pohyb pro osoby se sníženou pohyblivostí, zrychlí průchod centrem obce  a bezpečnost automobilové dopravy.

Celková plocha řešeného úseku je 270 m2,  délka nového chodníku  180 m,  který v délce 37 m nahradí původní, nevyhovující  chodník 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Termín realizace  :  květen – září  2019

Celkové náklady projektu                           1 213 934 Kč

Zdroje financování :  Zlínský kraj

Dotační titul :   Projekty na obnovu obecního majetku

Podporované opatření : 1.1. Rekonstrukce , modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. majetku Zlínského kraje

Financování :   Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0781/2019 STR na realizaci projektu RP02-19DT1/012 Chodník pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka – 2. etapa

Poskytnutá dotace                                                728 000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                 485 934 Kč

 

Projekt – Chodníky pro pěší podél silnice III/5741 v obci Seninka 1. etapa

EU                                                                               Výsledek obrázku pro logo EU

Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka 1.etapa

Projekt řeší  výstavbu chodníku podél silnice III/5741 v centru obce Seninka, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit chybějící komunikací pro pěší podél silniční komunikace

 

Předmětem projektu je stavba nového chodníku  , které umožní bezpečný pohyb chodců v centrální části obce podél frekventované komunikace III. tř. v centru obce. Nový chodník navazuje na již realizované chodníky pro pěší a zajistí jejich propojení do jednotného systémového celku obce.

Celková délka řešené trasy chodníku je 144 m a jeho realizací dojde k doplnění stávajících chodníků do souvislé pěší komunikace v dané oblasti, zkvalitnění průchodu samotným centrem obce, dojde k zajištění zvýšené bezpečnosti chodců, bezbariérový přístup umožní lepší a bezpečnější pohyb pro handicapované osoby a osoby se sníženou pohyblivostí, zrychlí se samotný průchod centrem obce a zvýší se také bezpečnost automobilové dopravy. Tím dojde ke zvýšení také dostupnosti a  bezpečnosti významných cílů každodenní docházky k cílům- obchod s potravinami, kostel, zastávka MHD. Dojde také ke zvýšení atraktivity centra obce.

Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka 1.etapa  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Termín realizace:                       červenec – říjen 2019

Celkové náklady projektu:        1 794  975,- Kč

Způsobilé výdaje projektu:      1 199 985,- Kč

 

Skutečná výše celkových výdajů  a způsobilých výdajů bude vázána ceny vysoutěžené veřejnou zakázkou.

Dotační titul:                               Integrovaný regionální operační program -výzva č. 53- integrované

projekty CLLD – udržitelná doprava

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010401

 

Zdroje financování:                    Příspěvek  Evropské unie                                 1 139 985,75 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu obce                  59 999,25 Kč

 

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohl naší obci částkou 422 609 Kč na vytvoření 5 pracovních míst v době od 1.9.2015 do 30.11.2018, kdy výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 348 145,30 Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 17,62 %, tj. 74 463,70 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.

Leták OPZ – VPP_Seninka

Dětské hřiště v Senince

Projekt „Dětské hřiště v obci Seninka“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Cílem projektu bylo vytvořit v obci chybějící zázemí pro volnočasové aktivity  rodičů s dětmi. Volené prvky dětského hřiště jsou voleny tak, aby zde rozvíjely pohybové schopnosti děti od nejútlejšího věkové kategorie a aby se zabavily i děti školního věku.

Předpokládá se že hřiště bude využívat minimálně 50  místních dětí.

 

Celkové uznatelné náklady na pořízení činily   577 128 Kč      Datum zahájení  realizace projektu     9.7.2018

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj                 400 000 Kč      Datum ukončení a předání                  4.9.2018

Obec hradila z rozpočtu částku                                177 128 Kč      Příjemcem dotace  :                            Obec Seninka