Závěrečný účet a účetní závěrka obce Seninka za rok 2020

Obec Seninka zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku obce Seninka za rok 2020.V

ýkaz zisku a ztrát k 31.12.2020

rozvaha k 31.12.2020

příloha k 31.12.2020

výkaz F2-12 k 31.12.2020

inventarizační zpráva za rok 2020

Zpráva č. 263-2020-EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne 5.5.2021            Sejmuto   30.6.2022