Program rozvoje obce

Obsah

1       Katastrální území obce vč. plánovaných stavebních a hospodářských aktivit obce, státních, družstevních a soukromých podniků a firem. 2

2       Dokumentace úprav, obnovy, adaptací, rekonstrukcí a výstavby v rámci rozvojového strategického dokumentu obce. 3

2.1         Objekty památkově hodnotné. 3

2.2         Veřejné budovy občanské vybavenosti 3

2.3         Drobná lidová a sakrální architektura. 3

2.4         Technické památky. 4

2.5         Komunikace a komunikační plochy. 4

2.6         Návsi, veřejné prostory, parky, rekreační plochy a zeleň. 4

2.7         Vodní plochy a vodoteče. 5

2.8         Energetické a telekomunikační sítě a objekty. 5

2.9         Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů. 6

3       Obnova kulturní krajiny obce. 7

4       Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce. 7

5       Akce na podporu strategického rozvoje obce. 8

6       Aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce. 8

7       Další dokumentace vyplývající z požadavků obce. 9

 

 

 

 

 

1         Katastrální území obce vč. plánovaných stavebních a hospodářských aktivit obce, státních, družstevních a soukromých podniků a firem.

Obec Seninka se nachází v jižní části okresu Vsetín ve Zlínském kraji a hraničí s okresem Zlín sousedním katastrem Jasenná na Moravě, dále s obcemi Liptál, Lhota u Vsetína, Leskovec, Valašská Polanka a Prlov. Obec je vzdálena od Vsetína 10 km, od Valašské Polanky 4 km. V obci žije 330 obyvatel na výměře 728 ha. Obec leží v nadmořské výšce 425 m. n. m.

Katastrem obce Seninka prochází silnice III/05741 – Seninka – spojovací (v délce 3,487 km).

V obci se nenachází mateřská ani základní škola (děti dojíždí do sousedních obcí a to Valašská Polanka a Leskovec, ojediněle do okresního města Vsetín). Obec má vybudovaný vlastní vodovod (je podaná žádost o dotaci na napojení na skupinový vodovod Stanovnice) a plynofikaci. Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálně – jímky na vyvážení, septiky, čističky. V obci se nenachází nadřazené energetické sítě. Obec spravuje vlastní hřbitov a 6 bytových jednotek a 100 ha lesa v k.ú. Seninka, Liptál a Rokytnice, Vsetín

Zájmovou činnost v obci vyvíjí 7 sdružení a spolků – Občanské sdružení Úsměv, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Horka, Zahrádkáři, TJ Sokol, Chovatelé drobného zvířectva, Včelaři a 1 Singulární družstvo.

Ve středu obce se nachází víceúčelová budova – kulturní dům s divadelním sálem, obecní úřad, pohostinství, hasičská zbrojnice, knihovna, obřadní místnost, tři klubovny pro občanská sdružení a spolky, na kterou navazuje sportovně-společenský areál – taneční kolo s altánkem, tenisový kurt s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, dětský koutek a herní prvky.  Nad obcí je vybudována rozhledna na Vartovni  651 m.n.m.

Strategickou vizí obce Seninka je zachování, stabilizace a rozvoj infrastruktury obce jak v oblasti bydlení, tak v občanské vybavenosti i v zóně výrobní tak, aby se stala atraktivním místem pro bydlení nabízející kvalitní život.

Obec bude své investice směřovat do zlepšení občanské vybavenosti v obci především v oblasti volnočasových aktivit obyvatel. V této oblasti je záměrem obce obnova, doplnění a rozšíření sportovně-společenského areálu v obci včetně víceúčelového objektu p.č. 211, který budou využívat jak místní spolky, tak široká veřejnost.

V oblasti revitalizace území se obec zaměří na obnovu zeleně v obci, vybudování oddychových míst pro obyvatele, doplnění mobiliáře, budování parkovacích míst,  manipulačních prostor, umístění nádob na separaci odpadu, obnovu veřejného osvětlení, místního rozhlasu, chodníků, mostů, místních komunikací, lesních komunikací.

 

2         Dokumentace úprav, obnovy, adaptací, rekonstrukcí a výstavby v rámci rozvojového strategického dokumentu obce

2.1        Objekty památkově hodnotné

V obci se nachází nemovitá kulturní památka – venkovská usedlost č.p. 109 z roku 1883 bez hospodářských budov.

2.2        Veřejné budovy občanské vybavenosti

Vzhledem ke své velikosti je obec částečně závislá na poměrně blízké vyšší občanské vybavenosti obce Valašská Polanka a města Vsetín. V obci se nenachází mateřská ani základní škola (děti dojíždí do obce Valašská Polanka a Leskovec, ojediněle do okresního města Vsetín).

Obecní úřad se nachází ve víceúčelové budově č.p. 49 kde je kulturní dům s divadelním sálem, knihovna, hasičská zbrojnice, pohostinství, obřadní místnost a tři klubovny – zasedací místnosti pro činnost občanských sdružení a spolků, na kterou navazuje  sportovně–společenský areál – taneční kolo s altánkem, tenisový kurt s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, dětský koutek a herní prvky.  Tento areál slouží pro pořádání většiny kulturních, sportovních a společenských akcí v obci. Areál je také využíván k volnočasovým aktivitám jak obyvatel obce, tak především dětí a mládeže. jednou z priorit obce je proto dobudovat a rozšířit tento sportovně-společenský areál. V obci se nachází hřbitov, výhledově obec uvažuje o úpravě hřbitova a vybudování márnice.

Budova bývalé školy je přestavěna na 6 bytových jednotek v roce 1999.  Revitalizaci vyžaduje jak budova, tak areál budovy (zahrada, oplocení, příjezdové a obslužné plochy). Kompletní  obnovu vyžaduje také víceúčelová budova p.č. 211. Ve středu obce se nachází stará hasičská zbrojnice, u které stála zvonice. Záměrem je oprava zbrojnice, zpevněné plochy v areálu zbrojnice a výstavba nové zvonice.

Dominantou obce  je  rozhledna na Vartovni  651 m.n.m., postavená v roce 2009. Z obce Seninka je rozhledna přístupná pouze po značené turistické stezce, zásobování je umožněnou pouze omezeně, a to z druh=é strany z katastru obce Liptál. Protože obec Seninka zajišťuje provoz a údržbu rozhledny, je jejím k rozhledně vybudovat přístupovou obslužnou komunikaci a doplnit vybavení areálu rozhledny.

V obci se nachází prodejna potravin a smíšeného zboží s otevírací dobou pondělí – sobota, pohostinství v budově KD s omezenou otevírací dobou čtvrtek – neděle. Dále se v obci nachází lyžařský vlek v majetku TJ Sokol Seninka, sušírna ovoce v majetku Zahrádkářů, I. Valašské motomuzeum v majetku soukromého sběratele.

2.3        Drobná lidová a sakrální architektura

V obci se nachází  památky místního významu a to pomník padlých ze světových válek umístěný před obecním úřadem a pomník  připomínající setkání evangelíků umístěný na hranici s k.ú. Liptál.  Kromě oprav a běžné údržby obec v tomto směru výraznější investice neplánuje.

2.4        Technické památky

Technické památky se obci nenachází.

2.5        Komunikace a komunikační plochy

Katastrem obce Seninka prochází komunikace III. třídy:  III/05741 Vsetín–Seninka–Valašská Polanka

Silnice je ve vlastnictví Zlínského kraje. Komunikace vyžadují postupnou rekonstrukci povrchu včetně mostů, propustků a zábradlí.

V zastavěném území je síť místních komunikací, které slouží jako příjezdy k jednotlivým nemovitostem nebo na zemědělské a lesní pozemky. Většina místních komunikací vyžaduje opravu. Z místních komunikací má významné postavení komunikace  p.č. 911/1 k rodinným domům a skladu MS Horka, komunikace k sušírně ovoce a objektu obce p.č. 211, komunikace k vodojemu a jímacím studním  a komunikace k rozhledně na Vartovni. Dále lesní komunikace v k.ú. Seninka, k.ú. Liptál a k.ú. Rokytnice, okr. Vsetín. Výhledově je navržena revitalizace následující místní komunikace:

 • obslužná komunikace p.č. 911/1 k ke třem rodinným domům a skladu MS Horka
 • obslužná komunikace k sušírně ovoce a objektu obce p.č. 211
 • obslužná komunikace k vodojemu a jímacím studním
 • obslužná komunikace k rozhledně Vartovna

Chodník se nachází ve středu obce proti zastávce ČSAD v délce cca 70 m, který vyžaduje v dohledné době revitalizaci. Ke zvýšení bezpečnosti je navrženo dobudování chodníku (alespoň jednostranného) podél silnice obcí od kulturního domu pro prodejnu potravin Jednota.

V centrální části obce se nachází menší parkoviště u obecního úřadu cca 6 parkovacími místy. Další parkovací místa – odstavné a manipulační plochy jsou navrženy v lokalitě od čp. 2 po vodojem, k  lyžařskému vleku, za sušírnou ovoce, u prodejny Jednota. Obec spravuje kolem 18 mostů z nichž nejméně polovina vyžaduje neodkladnou obnovu.

Nutné je doplnění také zpevněných ploch pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad v obci a dále manipulační plocha.

2.6        Návsi, veřejné prostory, parky, rekreační plochy a zeleň

Zastavěné území obce Seninka je typické řadovou výstavbou rodinných domů podél hlavní komunikace a podél přípojných cest. Rozvolněná zástavba se vyskytuje jen sporadicky. V obci se nachází dostatek ploch vhodných k doplnění okrasné zeleně.

Dominantou obce je víceúčelová budova kulturního domu s přilehlým sportovně společenským areálem, ve kterém se nachází altánek, taneční kolo, venkovní posezení, technická budova, tenisový kurt s umělou trávou, víceúčelový kurt s živičným povrchem, dětský koutek a herní prvky. Tento areál  je nutné postupně revitalizovat a rozšířit o další volnočasovou vybavenost pro občanská sdružení a spolky v obci.  Před víceúčelovou budovou se nachází památních obětem světových válek, jehož vzhled a okolí je nutno revitalizovat včetně prostranství a zeleně.

Ostatní zeleň má převážně liniový charakter lesního nebo jen stromového doprovodu bočních potůčků nebo protierozních terasovitých mezí. Krajinná zeleň je řešena na základě struktury Územního systém ekologické stability.

Rekreační plochy se v obci nenachází.  Mimo zastavěnou část obce se nachází rozhledna na Vartovni, cílem je upravit a vybavit prostranství kolem rozhledny.

Jednou z priorit obce je obnova veřejného prostranství s cílem zlepšit a zatraktivnit vzhled obce a vytvořit nové místa pro odpočinek a setkávání občanů. Prioritou v této oblasti je revitalizace a rozšíření areálu za kulturním domem, která bude spočívat v rekonstrukci oplocení, obnově a doplnění mobiliáře, obnova ozelenění a výsadba rostlin, obnově a zpevnění ploch pro sportovní a zájmovou činnost.

Sportovně-společenský areál za KD Víceúčelová budova čp. 49

 

2.7        Vodní plochy a vodoteče

Katastrem obce Seninka protéká potok Seninka s bočními přítoky. V části obce, za průmyslovým areálem se nachází vodní nádrž, která slouží pro retenci a pro požární účely. V horní části obce je neudržované území – závlahové, perspektivně využitelná plocha pro …  Nad tímto územím se nachází 6 jímacích studní a vodojem na pitnou vodu pro občany obce.

2.8        Energetické a telekomunikační sítě a objekty

2.8.1       Zásobování elektrickou energií

Obec Seninka  je zásobována el. energií z rozvodny 110/22 kV Vsetín z nadzemního vedení s napětím 22 kV.  V Senince jsou umístěny 4 trafostanice 22/0,4 kV. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům. Řešeným územím neprochází kabelové vedení 22 kV.  Zásobování el. energií je dostačující i plánovanou novou výstavbu RD. Plánuje se pouze rozšíření k plánované zástavbě RD.

2.8.2       Veřejné osvětlení

Stávající venkovní osvětlení je provedeno v celé obci. Veřejné osvětlení je původní – rekonstrukce nebyla dosud provedena – výměna svítidel probíhala pouze v rámci oprav a běžné údržby. Prioritou je osazování nových úsporných svítidel, případně rozšíření sítě k nově vybudovaným obydlím.

2.8.3       Zásobování plynem

Obec má vybudovanou celoplošnou plynofikaci, zásobovaná je zemním plynem ze STL plynovodu přivedeného z obce Valašská Polanka. Vlastní rozvodná síť je provedena v systému středotlak. Obec byla plynofikovaná v roce 1996. Plánované je pouze její rozšíření k plánované zástavbě RD, jinak je dostačující.

2.8.4       Zásobování teplem

Obec nemá vybudované žádné centrální tepelné zdroje a ani výhledově s nimi není uvažováno.

2.8.5       Telekomunikační a spojová zařízení

Přes území obce nevedou žádné dálkové kabely. V obci je vybudovaná účastnická telefonní síť. V této oblasti obec neuvažuje o žádné větší investici.

2.8.6       Radiokomunikace

Vysílače mobilní telefonní sítě jsou umístěny mimo katastr obce, signál  T-mobil pokrývá převážnou část katastru obce, ostatní sítě jen okrajově, spíše nedostupné.

2.8.7       Místní rozhlas

V obci je vybudován místní rozhlas. Jeho stav je zastaralý, výhledově je potřeba modernizace s propojením na HZS.

2.9        Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů

2.9.1       Zásobování vodou

Obec Seninka je zásobována vodou  z místních zdrojů, z 6 jímacích studní s povrchovou vodou upravovanou ve vodojemu. Zásobování vodou je pro potřeby obce nevyhovující vzhledem k nedostatku zdroje a kvality zdroje. Je plánováno napojení obecního vodovodu na systém SV Stanovnice, revitalizace části vodovodního řádu, revitalizace hydrantů a technologie, případně rozšíření vodovodního řádu pro novou bytovou zástavbu.

2.9.2       Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci Seninka není vybudována soustavná kanalizační síť ani ČOV. Vybudovány jsou pouze dílčí krátké stoky dešťové kanalizace, vyústěné do vodoteče. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích nebo žumpách s přepadem do toků. Technický stav stávající kanalizace je nevyhovující. Obec je zařazena do III. etapy projektu „Čistá řeka Bečva“. Řešením jsou buď rekonstrukce stávajících septiků na domovní ČOV nebo na vodotěsné žumpy na vyvážení

Koncepce zásobování vodou a odkanalizování a likvidace odpadních vod je  v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

 

2.9.3       Likvidace odpadů

Komunální odpad z obce Seninka je shromažďován v domovních kontejnerech a je pravidelně odvážen na řízenou skládku. Odvoz komunálního, nebezpečného, tříděného a netříděného odpadu zabezpečuje soukromá firma. Obec plánuje vybudovat zpevněnou plochu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.

3         Obnova kulturní krajiny obce

Na katastru obce se nenachází žádné zvláště chráněné území. Je evidován památný strom ….. s vlastním ochranným pásmem. Na území je evidováno celkem….. významných krajinných prvků.

Obnova kulturní krajiny obce bude zaměřena především na:

 • provádění pravidelné údržby v krajině rozptýlené zeleně a její rozšiřování a to především podél účelových komunikací
 • zvýšení péči o turisticky a historicky významné body v krajině s vybudování jednoduchých odpočinkových míst s informačními tabulemi
 • zachování, příp. rozšiřování lesních ekosystémů, nebude prováděn trvalý zábor lesní půdy, nebude zvyšováno procento zornění
 • ochrana stávajících mokřadních lokalit v lokalitě pod vodojemem,
 • nebudou prováděny směrové a spádové úpravy vodních toků

4         Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce

Rozvojové projekty obce jsou v současnosti plánovány na dobu 5 – 10 let; tedy do roku 2016 – 2020.

Investiční akce:

 • Rekonstrukce a rozšíření sportovně-společenského areálu v obci (sociální zařízení, oplocení, šatny, víceúčelové hřiště, zpevněné plochy, chodníky, mobiliář)
 • Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín
 • Rekonstrukce a výměna veřejného osvětlení obce a veřejného rozhlasu obce
 • Výměna a doplnění mobiliáře v obci – především v oddechových místech (stará hasičská zbrojnice, plocha p.č. 99, areál víceúčelového hříště, lokalita p.č. 211, lokalita od č.p. 2 po vodojem, lokalita rozhledny, hřbitova, obecních bytů a dalších)
 • Rekonstrukce a doplnění chodníků v obci – od prodejny Jednota po kulturní dům
 • Vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na separovaný odpad
 • Vybudování parkoviště – lokalita od čp. 2 po vodojem
 • Vybudování manipulační plochy u technických objektů obce a pod vodojemem
 • Obnova místních komunikací  – k sušírně a p.č. 211, p.č. 911/1, k rozhledně
 • Rekonstrukce místního hřbitova – chodníky, urnový háj, márnice, mobiliář
 • Obnova lesních komunikací v k.ú. Seninka, k.ú. Liptál a k.ú. Rokytnice, kde obec vlastní lesy

 

 

neinvestiční akce:

 • Novoroční výstup k rozhledně Vartovna
 • Karneval pro děti
 • Dětský den
 • Hodovou zábavu
 • Beseda a posezení se seniory
 • Setkání u vánočního stromu a zpívání koled
 • Setkání evangelíků u pomníku

5         Akce na podporu strategického rozvoje obce

Kulturní a společenské akce:

Pořádání kulturních a společenských akcí má nezastupitelnou úlohu při vytváření sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí. V obci se celoročně pořádá několik kulturních a společenských akcí. Jedná se především o následující akce pořádané občanskými sdruženími a spolky:

 • Fašank – vodění medvěda, Hasičská soutěž, Beseda se členy SDH, Mikuláš – pořádá SDH
 • Maškarní bál pro děti, Posezení u cimbálu, Výroba adventních věnců – pořádá OS Úsměv
 • Myslivecký výlet s programem pro děti, Myslivecký hon – pořádá MS Horka
 • Odborné besedy, Sušení ovoce, zájezdy na výstavy – pořádají Zahradkáři
 • Lyžařské závody, Nohejbalový turnaj, Turnaj ve stolním tenise – pořádá TJ Sokol Seninka

Akce na podporu realizace investičních akcí:

Při plánování investičních finančně náročnějších akcí obec vyhlásila anketu, do které se zapojili občané obce. Byl vypracován seznam investičních záměrů, kterým občané obce určili prioritu. Anketní listy byly vyhodnoceny a sestaveno pořadí investičních akcí, od čehož si slibujeme podporu veřejnosti při realizaci těchto akcí.

6         Aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce

Obec Seninka disponuje ročním rozpočtem cca 4 mil. Kč. Projekty budou částečně financovány z rozpočtu obce, částečně z úvěrových zdrojů. Prioritou obce je získat na realizaci projektů finanční prostředky z krajského rozpočtu, státního rozpočtu a Evropských rozvojových fondů.

Seznam akcí s vymezením nákladů:

Rekonstrukce a rozšíření sportovně-společenského areálu v obci

Předpokládaný rozpočet: 7 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: Program rozvoje venkova, rozpočet obce

napojení vodovodu seninka na systém sv vsetín

Předpokládaný rozpočet: 10 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: Ministerstvo zemědělství, Zlínský kraj, rozpočet obce

Rekonstrukce a rozšíření sportovně-společenského areálu v obci

Předpokládaný rozpočet: 7 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: Program rozvoje venkova, rozpočet obce

revitalizace obce – zpevněné plochy, obnova mk k sušírně a p.č. 911/1,, mobiliář

Předpokládaný rozpočet: 1,5 mil. Kč

Zdroje: Program rozvoje venkova, rozpočet obce

Rekonstrukce oplocení areálu obecních bytů včetně zpevněných ploch

Předpokládané náklady: 500 tis. Kč

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova

Rekonstrukce a výměna veřejného osvětlení – veřejnÉho rozhlasu

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Zdroje: POV Zlínského kraje, Program rozvoje venkova, rozpočet obce

Výměna a doplnění mobiliáře v obci – oddechová místa, rozhledna, hřbitov, areál kd

Předpokládané náklady: 250 tis. Kč

Zdroje: Program rozvoje venkova, rozpočet obce

Rekonstrukce a doplnění chodníků v obci

Předpokládané náklady: 4 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: Program rozvoje venkova, rozpočet obce

Vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na separovaný odpad

Předpokládané náklady: 150 tis. Kč

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova

Vybudování parkoviště a manipulační plochy – lokalita od čp. 2 po vodojem, lokalita u vleku

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova

obnova  mostů a místních komunikací

Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova

Rekonstrukce objekru na p.č. 211 včetně vybudování manipulační plochy

Předpokládané náklady: 3,5 mil. Kč

Zdroje: POV Zlínského kraje, rozpočet obce, Program rozvoje venkova

revitalizace místního hřbitova

Předpokládané náklady: 300  tis. Kč (předpokládá se etapová realizace)

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova

obnova lesních komunikací v k.ú seninka, k.ú. liptál , k.ú. rokytnice

Předpokládané náklady: 3 mil.  Kč

Zdroje: rozpočet obce, Program rozvoje venkova, MZe

7         Další dokumentace vyplývající z požadavků obce

Související dokumentací je především územní plán obce, který je s Rozvojovým strategickým dokumentem úzce provázán.

 

V Senince  dne ……………………………………

 

 

 

 

……………………………………                                ………………………………………                            …………………………………

Marie Řezníčková                                                      razítko obce                                         Kateřina Zukalová

starostka                                                                                                                                          místostarostka

 

 

 

Tento rozvojový strategický dokument obce Seninka ( přepracování a doplnění dokumentu z roku 2007)  schválen Zastupitelstvem obce Seninka dne 16. 12. 2011, usnesením č. ………………………