Provozní řád rozhledny

                           P   R  O  V  O  Z  N  Í      Ř  Á  D

                 rozhledny „Vartovna“  v obci Seninka

 

Zastupitelstvo obce Seninka  na svém zasedání dne 24. června 2011 schválilo  opatření obce –                                       Provozní řád  rozhledny „Vartovna“ v tomto znění:

 1. Vstup do objektu rozhledny a vyhlídkové věže je na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

 

 1. Vstup na rozhlednu je zakázán:
 • Za sněhu a náledí na schodišti či ochozu.
 • Za silného větru a při bouřce.
 • Za zhoršené viditelnosti.
 • Dětem do 15 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 • Osobám podnapilým a osobám pod vlivem omamných látek.
 • Se psy a jinými zvířaty.
 • S otevřeným ohněm.
 1. Dále je v zakázáno:
 • Lezení po jiných k tomu neurčených částech konstrukce.
 • Vyklánění se, odhazování předmětů a odpadků.
 • Ničení a poškozování konstrukcí, stavby a zařízení.
 • Násilně vstupovat do objektu.
 • Kouření, pití alkoholu a odhazování jakýchkoliv předmětů ze schodiště a ochozu při výstupu, sestupu a pobytu na ochozu rozhledny i nástupním prostoru rozhledny.
 • Vodit do objektu rozhledny psy nebo je nechat volně pobíhat v okolí rozhledny.
 • Kouřit v objektu rozhledny a jeho okolí či rozdělávat v okolí rozhledny oheň.
 • Zdržovat v objektu rozhledny při bouřce.
 • Parkování motorových vozidel v bezprostředním okolí rozhledny.
 • Přespávat v objektu rozhledny.
 1. Služba na rozhledně:
 • Na rozhledně je zajištěna služba od 10:00 – 18:00 hodin v období:

      duben-červen / září-říjen   – soboty, neděle a svátky,

      červenec a srpen                – úterý   až   neděle.    

 • Za nepříznivého počasí ( celodenní déšt) se služba nekoná.
 • V době přítomnosti služby je vybíráno vstupné, jehož výše je upřesněna na seninka.cz.
 1. Upozornění:
 • Při výstupu a zejména při sestupu po schodech se přidržujte zábradlí a počínejte si tak, aby Vám  neupadl jakýkoliv předmět (mobil, fotoaparát, hůl, taška apod.) na osoby pod Vámi.
 • Při hromadných návštěvách musí být pro každých 20 nezletilých osob 1 zodpovědná osoba, která bude konat nad skupinou dozor. Osoba konající dozor je povinna se  seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.
 • Pokud někdo poruší podmínky stanovené tímto provozním řádem a nebo jinak poruší bezpečnost provozu rozhledny, činí tak zcela na svoji odpovědnost a provozovatel pak ani neručí za jeho zdraví a bezpečnost, ani za případně způsobenou škodu jiným osobám.                                                                                                                                                                                                                               
 • V případě mimořádných události volejte Policii ČR , tel. 571 447 400 nebo 158.
 • Provozovatel: Obec Seninka, 756 11 Seninka 49, tel.: 571 446 090, seninka.cz
 • Porušení tohoto provozního řádu může být hodnoceno jako přestupek, pokud nezavdá

      příčinu k přísnějšímu postihu. *1)

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2011

 

__________________________                                            _________________________

       Kateřina Zukalová, místostarostka                                                                               Marie Řezníčková, starostka

 

Pozn.: *1) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů