Realizované projekty

REALIZOVANÉ  PROJEKTY

Dotace  Ministerstva pro místní rozvoj  2018

Název projektu :  Dětské hřiště v  obci Seninka

Registrační číslo : 117D815007518

Dotační program :   11781 Podpora rozvoje regionů

Žadatel : Obec Seninka, Seninka č. 49. PSČ 756 11, I

IČ 00635821

Rozpočet celkem : 577 128  Kč  Dotace 400 000 Kč  Vlastní zdroje : 177 128  Kč

Zhotovitel :  TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec

Projektem byl v obci instalovány :  dětské hřiště- 4 hrací prvky + mobiliář- 2 lavičky, odpadkový koš, informační tabule

 

Dotace  Ministerstva zemědělství  2018

Název projektu :  Turistická posezení – Vartovna  

Registrační číslo : 129D665001140

Dotační program 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Žadatel : Obec Seninka, Seninka č. 49. PSČ 756 11, I

IČ 00635821

Rozpočet celkem : 181 500  Kč  Dotace 127 050 Kč  Vlastní zdroje : 54 450 Kč

Zhotovitel :  Martin Zeťák, Seninka č. 108

Projektem byl v obci instalovány :  3 krytá, dřevěná turistická posezení  

 

 

Dotace  05 Operační program Životního prostředí rok 2016-2017

Název projektu :  Protipovodňová opatření Obce Seninka

Registrační číslo : CZ.05.1.24/0..0/0.0/15_004/0000438

Opatření : 05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Žadatel : Obec Seninka, Seninka č. 49. PSČ 756 11, I

IČ 00635821

Rozpočet celkem : 1 151 354 Kč  Dotace 907 588 Kč  Vlastní zdroje : 388 966 Kč

Zhotovitel :  TBO, Družstevní 5, 330 27 Vejprtice

Projektem byl v obci instalován :  bezdrátový rozhlas, pořízen srážkoměr a vodočetná lať.

 

Dotace  POV Zlínského kraje  – rok 2016

Název projektu :  Oplocení a úpravy zpevněných ploch na hřbitově

Registrační číslo : RP02-16DT1/059

Opatření : DT 1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. Obnovy a zřizování veřejné zeleně

Žadatel : Obec Seninka, Seninka č. 49. PSČ 756 11, IČ 00635821

Rozpočet celkem :  807 380 Kč  Dotace 484 000 Kč  Vlastní zdroje : 323 380 Kč

Zhotovitel :  ELCOMAT SERVICE, s.r.o., 763 32 Nedašov 300

Projektem bylo realizováno osvětlení hřbitova, vodovodní přípojka, chodníky,  výměna oplocení ze tří stran, ozelenění.

 

Dotace z Fondu Zlínského kraje  – rok 2016

Název projektu : Nákup 3 zásahových oděvů a 1 kusu brodících kalhot

Registrační číslo:  D/1206/2016/KH

Opatření :             Program pro posktování dotací z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na požární  

                                   techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek  sborů dobrovolných

                                   hasičů obcí Zlínského kraje

Žadatel :               Obec Seninka, Seninka č. 49. PSČ 756 11, IČ 00635821

Rozpočet celkem :  40 408 Kč     Dotace 26 265 Kč     Vlastní zdroje : 14 143 Kč

 

EAFRD – MZe  – SZIF  2012

Program rozvoje venkova  – komunikace

Dotace  z EAFRD  – PRV- SZIF

Název projektu:      Revitalizace obce Seninka

Registrační číslo:        11/014/3211a/672/001116

Žadatel:                          Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Podprogram:           Obnova a rozvoj vesnic

                                           Zlepšení dopravní a tech. nfrastruktury a vzhledu obcí

Rozpočet celkem:                  1 594 266,-  Kč        Dotace:  1 118 385,-  Kč      Vlastní:   475 881,-

Zhotovitel:                TM Stav   Vsetín

 

Dotace z PRV ČR – LEADER – MAS H – rok  2011

Dotace z PRV ČR – LEADER – MAS Hornolidečska  –    rok   2011

Název projektu:      STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU KULTURNÍHO DOMU  SENINKA

Registrační číslo:      10/011/41200/030/002208

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Opatření:                  IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Rozpočet celkem:                  720 495,-  Kč         Dotace:   495 075,- Kč        Vlastní:  225 420,- Kč

Zhotovitel:                Spedimex Moravia, spol. s r.o. Vsetín

 

Dotace z PRV ČR – LEADER – MAS H – rok  2011

Dotace z PRV ČR  – LEADER – MAS Hornolidečska  –    rok   2011

Název projektu:         Vybudování provozního zázemí občanského sdružení Úsměv Seninka

Registrační číslo:        10/010/41200/0300/00936

Žadatel:                        „Úsměv – o.s. pro oživení a rozkvět kulturního a společenského života v obcích na Valašsku“,

Opatření:/Podopatření: IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie

Rozpočet:                    360 000,- Kč        Dotace:  324 000,-  Kč       Vlastní: 36 000,- Kč

Zhotovitel:                   Petr Zbranek, 756 11 Valašská Polanka 171, IČ: 49563955

 

D O T A C E              ZLÍ NSKÝ   KRAJ   2011

Dotace z e  Zlínského  kraje   – rok  2011 – 2012

Název projektu:       ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SENINKA

Registrační číslo:     PF02-11DT2/050

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet:                180 000,- Kč           Dotace:  125 000,- Kč        Vlastní: 55 000,- Kč

Zhotovitel:               Urbanistické středisko Brno, spol. s  r.o., Příkop 8, 602 00 Brno

Archivace:                88.1   V/10                                                      skartace:

 

 

DOTACE  Z  PRV – ZLÍNSKÝ KRAJ   –  rok 2011

Dotace  ze   Zlínského kraje   – rok  2011

Název projektu:     REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SÁLU KD Seninka

Registrační číslo:   PF 02-11DT1-404

Žadatel:                     Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet:             285 569,- Kč       Dotace:    170 000,- Kč         Vlastní: 115 569,- Kč

Zhotovitel:            BS  Vsetín, s.r.o.

 

Dotace  ze   Zlínského kraje – rok  2011

Název projektu:     POŽÁRNÍ TECHNIKA – AUTO PRO J SDH Seninka  

Registrační číslo:   D/0688/2011/KH

Žadatel:                     Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet:             499 540,-  Kč       Dotace:   349 678,- Kč        Vlastní:    149 862,- Kč

Zhotovitel:            Knězek, s.r.o., 739 41 Palkovice 597

 

Dotace z  MMR  ČR –  obnova obecního majetku  – živelná pohroma  – povodně 2010

Název projektu:      Zkapacitnění a stabilizace  toku Seninka – obnova po živelné pohromě

Registrační číslo:      217D117007148

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Podprogram:           217D11700

Rozpočet celkem:                  3 023 153,-  Kč      Dotace:   2 699 750,-  Kč     Vlastní:  323 403,- Kč

Zhotovitel:                NATRIX VZ, s.r.o Hodonín

 

DOTACE  Z  PRV – ZLÍNSKÝ KRAJ   –  rok 2010

Dotace  ze   Zlínského kraje   – rok  2010

Název projektu:    PŘÍSTAVBA NADSTŘEŠENÍ VZTUPU KD  SENINKA

Registrační číslo:   PF 02-10DT1-275

Žadatel:                     Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet:             807 316,- Kč      Dotace: 484 000,- Kč        Vlastní:    323 316,- Kč

Zhotovitel:            TM Stav spol.  s  r.o. Vsetín      (realizace 15.6. – 23.8.2010)

 

Dotace ze SFŽP –  OPŽP   rok  2010     

Název projektu:      ZATEPLENÍ  VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY A OBECNÍHO ÚŘADU

                                  EDS/SMVS:    115D222001138

Registrační číslo:      IS SFŽP  09035733

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Opatření:                  3.2.1.  Realizace  úspor  energie

Rozpočet celkem:                  2 285 260,-  Kč   Dotace:  1 800 246,- Kč     Vlastní:  485 014,- Kč

z toho  269 200  Kč  úspora za 5let

Zhotovitel:                TM Stav spol. s r.o. Vsetín

 

Dotace z PRV ČR –SZIF Olomouc – rok  2008

Dotace z  PRV ČR – LEADER –SZIF Olomouc –    rok   2008

Název projektu:      CENTRUM SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI SENINKA

Registrační číslo:      07/002/3212a/672/000060

Opatření:                    III.2.1   Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet celkem:   1 276 704,-   Kč     Dotace:   1 146 731,-  Kč   (90%)    Vlastní:  129 985,- Kč

Zhotovitel:                TM Stav, spol. s r.o.Vsetín

 

Dotace z PRV ČR –SZIF Olomouc – rok  2008

Dotace z  PRV ČR – LEADER –SZIF Olomouc –    rok   2009

Název projektu:     ZÁZEMÍ PRO KULTURU A ČINNOST OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ A SPOLKU

                                     V OBCI SENINKA  ( P E K L O )

Registrační číslo:      08/005/41200/030/000326

Opatření:                    IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Žadatel:                      Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11, IČ: 00635821

Rozpočet celkem:      430 610,-   Kč        Dotace:   282 248,- Kč             Vlastní:  148 362,- Kč

Zhotovitel:                J A S Y   Vsetín, s.r.o