Spolky a sdužení

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor byl založen roku 1924. Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1928 poblíž staré dřevěné zvonice a zvon z ní byl umístěn ve věži zbrojnice. Za druhé světové války byl zvon bohužel zabaven německými úřady. Současná hasičská zbrojnice je umístěna v objektu kulturního domu. Hasiči se kromě ochrany majetku občanů obce starají i o kulturní a společenský život. Každoročně v červenci pořádají hasičskou soutěž „O pohár SDH Seninka“, udržují přátelské styky s hasiči ze slovenské obce Vydrná. V roce 2000 sbor zakoupil další hasičskou stříkačku PPS 12 , pořídil nové slavnostní uniformy, aktivně začalo cvičit a soutěžit také družstvo žen. V roce 2004 si sbor pořídil slavnostní prapor. V roce 2009 sbor obdržel novou hasičskou stříkačku značky  „ Tohatsu“, která je určená k zásahům při likvidaci požárů. V roce 2011 zakoupila Obec Seninka pro potřeby  sboru  nové požární zásahové vozidlo.

Český zahrádkářský svaz

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu patří k neaktivnějším spolkům v obci. Ve spolkové sušírně zajišťuje sušení ovoce nejen pro občany Seninky, ale i pro zájemce ze širokého okolí. Zahrádkáři pořádají mj. zájezdy na výstavu Flóra Olomouc. Sušení ovoce má v Senince dlouholetou tradici, kterou výstižně zachytil místní lidový písmák Josef Cedidla (1903 – 1985) ve stati „Ovocnářství v Senince u Vsetína“. Sušírna od domu č.p. 57 byla počátkem 60. let rozebrána a přemístěna do rožnovského skanzenu. Organizace zahrádkářů pořádá odborné přednášky a tématické zájezdy pro členy i veřejnost. Dále nabízí zajištění kvalitního sadbového materiálu ovocných stromu a drobného ovoce nejen svým členům ale i ostatním zájemcům.

Myslivecké sdružení „Horka“

Myslivci patří k velmi aktivním spolkům. Sdružení působí v obci samostatně od roku 1990 a obhospodařuje honitbu o rozloze 665 hektarů s výrazným výskytem srnčí zvěře. Myslivci každoročně v červenci pořádají tradiční myslivecký výlet s táborákem a pravým srnčím gulášem. V roce 2011 uvedli myslivci do provozu nekomerční střelnici pro potřeby  výcviku ve střelbě a kontroly správné funkce loveckých zbraní.

Singulární družstvo Seninka

Počtem členů je největším spolkem v obci Singulární družstvo Seninka, které sdružuje podílníky singulárních lesů (je jich celkem 74). Za lesy museli vizovické vrchnosti občané Seninky zaplatit . Lesy dostali do užívání a posléze do vlastnictví po zániku vrchnostenské státní správy v roce 1848, které souviselo se zrušením roboty v tehdejším Rakousku. Od roku 1960 však byly tyto lesy majitelům odňaty a obhospodařovalo je místní JZD Seninka a posléze JZD Valašské Kotáry se sídlem ve Valašské Polance. Teprve v roce 1992 byly singulární lesy vráceny jejich původním majitelům na základě novelizace zákona o půdě, kterou seninští majitelé singulárních lesů  sami iniciovali u poslanců tehdejší České národní rady.

Tělovýchovná jednota SOKOL Seninka

TJ Sokol je nejstarším spolkem v obci, v roce 1921 byla zřízena pobočka Tělocvičné jednoty Sokol ve Vsetíně. V současné době převážnou většinu aktivity směřuje na provoz lyžařského vleku, pořádaní nohejbalových turnajů. K dalšímu sportovnímu vyžití slouží i volejbalové hřiště, tenisový kurt a vybavení pro stolní tenis v KD. Členská základna je kolem 50 členů.

Občanské sdružení „Úsměv“ Seninka

Občanské sdružení Úsměv Seninka vzniklo v roce 2003 , záměrem občanského sdružení je oživení a rozkvět kulturního a společenského života v obci. Pro setkávání maminek s dětmi a činnost sdružení poskytla obec v roce 2004 do pronájmu prostory v kulturním domě.

Český svaz včelařů Seninka

V obci je registrováno 8 chovatelů včelstev, kteří obstarávají cca 90 včelstev.

Český svaz chovatelů Seninka

Chovatelský svaz v Senince byl založen v roce  1964.  Mezi zakládající členy patřili zejména  František Balaško čp 102, Milan Hanulík čp. 100, Pavel Řezníček čp.99  , Jan Šulák č.p.17  a další . Členská základna čítala v té době až 40 členů.  V 80-tých  letech přibyli i členové z blízké Valašské Polanky, Leskovce a následně  také Francovy Lhoty a Velkých Karlovic. Již v roce založení se  konala v Senince  první výstava drobného zvířectva a v následujících letech přibyly další.  V současné době má spolek 12 členů, kteří se převážně zabývají chovem čistokrevné drůbeže, králíků, holubů a exotického  ptactva. Pravidelně a úspěšně se  účastní výstav v rámci okresu, kraje i za hranicemi naší republiky.

Členové místní organizace  se účastnili výstav drobného zvířectva v Kelči,  Slušovicích, Vsetíně,Tečovicích a Moravskoslezské výstavy v Přerově. Na výstavě ve Vsetíně členové  získali tři čestné ceny : Josef Surmař – králíci Kastorex, Jana Blažková – drůbež hrabavá  zdrobnělá Wyandotka  stříbrná černě lemovaná , Milan Vajdík – drůbež vodní husa landeská.